TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đầu xây dựng nhà Khu đô thị

 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Ngày 29/9/2020, Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An có Công văn số 271/ĐPHA-P3 về việc đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng dừa nước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến; trong đó diện tích rừng phòng hộ đề nghị xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng là 10.136,79 m2.

Căn cứ các hồ sơ dự án có liên quan và ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số 325/BC-SNN&PTNT ngày 17/11/2020; UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội An, Quảng Nam; cụ thể như sau:

1. Thông tin cơ bản về dự án

 • Tên công trình: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị CồnTiến.
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đạt Phương HộiAn
 • Ranh giới quy hoạch Khu đô thị Cồn Tiến: tại xã Cẩm Thanh, thànhphố Hội
 • Diện tích lập quy hoạch: khoảng 311.073,73 m2 có tứ cận:
 • Phía Đông giáp: Sông ĐếVõng.
 • Phía Tây giáp: Đường dẫn phía Bắc cầu CửaĐại.
 • Phía Nam giáp: Sông Đế Võng, ao tôm và khu dân cư hiệntrạng.
 • Phía Bắc giáp: Đường bêtông.
 • Tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án: 518 tỷđồng.
 • Quy mô dân số: Khoảng 2000 người.

2. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Năm 2018, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến được Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến chấp thuận đầu tư tại Công văn số 136/HĐND-VP ngày 22/5/2018; được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến, dùng nguồn thu từ mức thu tiền sử dụng đất của dự án để hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Km 0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc Cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (hợp đồng BT) tại Công văn số 4027/UBND-KTN ngày 23/7/2018 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Công văn số 2322/UBND-KTN ngày 02/5/2019. Khu đô thị Cồn Tiến sau khi hình thành sẽ tạo lập một khu đô thị đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các chức năng, phục vụ cư trú, du lịch, thương mại và dịch vụ, tổ chức các hoạt động văn hóa và vui chơi giải trí của khu vực; là 01 trong 04 dự án đối ứng, thanh toán vốn cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng cầu Km 0+317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (hợp đồng BT). Việc đầu tư xây dựng Khu đô thị Cồn Tiến là rất cần thiết nhằm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

3. Diện tích, vị trí đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng

Theo Báo cáo thuyết minh hiện trạng rừng dừa nước và Biên bản kiểm tra thực tế hiện trường ngày 28/7/2017 giữa đại diện các đơn vị gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế thành phố Hội An, Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, UBND xã Cẩm Thanh và Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An (chủ đầu tư) kiểm tra xác định:

Tổng diện tích rừng phòng hộ có trong ranh giới dự án là: 32.205,23 m2; gồm:

 • Rừng phòng hộ tập trung: 22.068,44m2.
 • Rừngphòng hộ phân tán nhỏ lẻ đề nghị chuyển mục đích là: 136,79 m2.
 • Mục đích của việc chuyển mục đích sử dụng rừng: Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến.

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật

 • Dựán Khu đô thị Cồn Tiến đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 25/2/2016 và cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 136/HĐND-VP ngày 22/5/2018.
 • Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 4027/UBND-KTN ngày 23/7/2018 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Công văn số 2322/UBND-KTN ngày 02/5/2019; ban hành Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày03/10/2017 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An và Quyết định số 553/QĐ- UBND ngày 01/3/2019 về việc phê duyệt Hiệu chỉnh cục bộ và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An.

5. Sự phù hợp với quy hoạch có liên quan

 • Quy hoạch lâm nghiệp (quy hoạch 3 loạirừng)

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An (chủ đầu tư) đang lập hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 và tỉnh Quảng Nam cũng đang xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với diện tích đất rừng bị ảnh hưởng bởi dự án, đề nghị HĐND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng (dừa nước) sang mục đích khác; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích đất rừng bị ảnh hưởng bởi dự án trong quy hoạch của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT cập nhật nội dung này vào quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

Về độ che phủ rừng: Chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Nam là 54% (theo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 được phê duyệt tạiQuyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam); tính đến ngày 31/12/2019, tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích rừng là 628.573 ha, trong đó rừng tự nhiên là 466.113 ha, độ che phủ rừng là 59,44% (tăng 5,44% so với mục tiêu đề ra); diện tích rừng dừa nước đề nghị chuyển đổi của dự án là khoảng 01 ha phân tán manh mún (10.136,79 m2) không ảnh hưởng đến độ che phủ chung về rừng của tỉnh Quảng Nam

 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ trong các năm 2017; 2018; 2019 và năm 2020 tại Nghị quyết số 37/NĐ-HĐND ngày 17/12/2019. Đồng thời, Dự án cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ năm 2020 tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 10/2/2020.

6. Hiệu quả kinh tế – xã hội

 • Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Cồn Tiến sẽ mang lại những hiệu quả tích cực đối với kinh tế xã hội địa phương thể hiện ở các mặt:
 • Tăng cường chất lượng hệ thống giao thông trong khu vực, thúc đẩygiao thương hàng hóa, phát triển thương mại dịch vụ; tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của xã Cẩm Thanh nói riêng và thành phố Hội An nói
 • Dự án sau khi hoàn thành sẽ thu hút được lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tạo điều kiện cho người dân địa phương tham gia các hoạt động buôn bán, kinh doanh góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
 • Tạo ra một quần thể cảnh quan cho toàn khu vực, đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí cao cấp; cải thiện chất lượng đời sống, điều kiện văn hoá tinh thần cho người dân trong khu vực,…

7. Về đánh giá tác động môi trường

Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 08/02/2018 về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án ” Khu đô thị Cồn Tiến” tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

(Kèm theo các hồ sơ liên quan)

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết để UBND tỉnh có cơ sở triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định./.

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *